Ovidiu Miculescu, şeful Radioului Public, restricţionează accesul membrilor Consiliului de Administraţie în incinta instituţiei!

International Federation of Journalists

International Federation of Journalists (Photo credit: Wikipedia)

În atenţia
Parlamentului României, Preşedinţiei, Guvernului, Parlamentului European, Comisiei Europene, Partidului Socialiştilor Europeni, Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor şi
Federaţiei Europene a Jurnaliştilor
Ovidiu Miculescu, şeful Radioului Public, restricţionează accesul membrilor Consiliului de Administraţie
în incinta instituţiei!
Comitetul Executiv al Federaţiei Române a Jurnaliştilor MediaSindprotestează împotriva deciziei abuzive şi securiste luate de Ovidiu Miculescu(foto) preşedintele-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), de a restricţiona accesul preşedintelui Sindicatului Unit al Salariaţilor Radio România,
Adrian Valentin Moise,care este, în acelaşi timp, şi reprezentantul ales al salariaţilor în Consiliul de Administraţie,
în incinta instituţiei.
Astăzi, 19 august a.c., în timp ce încerca să intre în sediul instituţiei din strada Gral. Berthelot nr. 60-64, membrului CA i s-a interzis accesul de către jandarmii care păzeau intrarea în clădire.
Aceştia au prezentat Ordinul nr. 650 din 14 august 2013 (foto) semnat de Ovidiu Miculescu, care permite accesul administratorilor în instituţie, inclusiv la şedinţele CA, doar pe bază de bon de intrare, la fel ca în cazul persoanelor invitate în instituţie!!!
Având în vedere aceste fapte grave, Comitetul Executiv al FRJ MediaSind consideră că şeful SRR a încălcat în mod flagrant Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii,Directivele Europene din domeniul relaţiilor de muncă, interzicând accesul în incinta instituţiei publice de presă a unui lider de sindicat şi, totdată, membru în Consiliul de Administraţie, ales în mod democratic de către salariaţi şi validat de către plenul Parlamentului României.
Din nefericire, acest abuz al conducerii SRR nu este singular. După ce a păgubit cu aproximativ 25 % drepturile salariale prin semnarea unui contract colectiv de muncă sub drepturile minimale prevăzute în Contractul Colectiv din Mass-Media, după ce a impus un Regulamentcare pune botniţă angajaţilor, încalcând libertatea de exprimare şi Legea avertizorului public, după ce l-a concediat pe liderul sindical, reprezentant al salariaţilor în CA, în urma unui simulacru de cercetare disciplinară, după ce a recunoscut că a spart sediul Sindicatului Unit al Salariatilor Radio România şi a confiscat şapte saci cu documente şi bunuri ale organizaţiei (ştampile, sume de bani etc.) în absenţa unei hotărâri judecătoreşti, administraţia condusă de actualul preşedinte-director general,Ovidiu Miculescu, continuă seria ilegalităţilor, profitând de lipsa de reacţie a factorilor politici şi de susţinerea din partea Partidului Social Democrat.
Din cauza acestor abuzuri, Organizaţia Internaţională a Muncii a solicitat explicaţii oficiale statului român prin Ministerul de Externe, iar  Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Federaţia Europeană a Jurnaliştilor au solicitat României, prin ambasadele din străinătate, să  pună capăt abuzurilor din Radioul Public. Totodată, peste 20 de organizaţii ale jurnaliştilor din ţară s-au solidarizat cu protestele FRJ MediaSind, cerând Parlamentului să demareze anchete oficiale împotriva şefului SRR, Ovidiu Miculescu.
În cazul în care factorii decizionali de la Bucureşti nu vor stopa aceste abuzuri, FRJ MediaSind, susţinută de Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi de Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, va depune o petiţie la Parlamentul European  şi la conducerea Partidului Socialiştilor Europeni.
Comitetul Executiv al FRJ MediaSind                                               Bucureşti, 19 august 2013  
the English translation of press release:
THE FOLLOWING RELEASE IS ADDRESSED TO:
-THE ROMANIAN PARLIAMENT
-THE ROMANIAN PRESIDENCY
-THE ROMANIAN GOVERNMENT
-THE EUROPEAN PARLIAMENT
-THE EUROPEAN COMMISSION
-THE PARTY OF EUROPEAN SOCIALISTS
-THE INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION
-THE INTERNATIONAL FEDERATION OF JOURNALISTS
-THE EUROPEAN FEDERATION OF JOURNALISTS
Mr. Ovidiu Miculescu, chief of Public Radio, restricts the access of the Board members inside the institution!
The Executive Committee of the Romanian Federation of Journalists MediaSind protest against the abusive and communist decision taken by Ovidiu Miculescu, President and CEO of the Romanian Radio Broadcasting Society(RRBS),to restrict access of the United Union of Employees-Radio Romania President, ADRIAN VALENTIN MOISE, who is also the Elected Representative of the employees  of the Board of Directors within the institution.
Today, 19th of August 2013, while trying to enter the headquarters located in General Berthelot Street, no. 60-64, ADRIAN VALENTIN MOISE was denied access by the security guarding the entrance. They presented the Order no. 650 of 14th of August 2013 signed by Ovidiu Miculescu, which allows the access of the Administrators, including Board meetings, voucher entry only, as in the case of the institution invited guests!
Given these grave acts, MediaSind Executive Committee believes that the Head RRBS flagrantly violated ILO conventions, the European Directives in the field of labor relations, prohibiting access to the named public press institution, to an Union leader, who is also a member of the Board, democratically elected by the  employees and validated by the Romanian Parliament session.
Unfortunately the abuse of RRBS management is not unique. After damaging with approximately 25% the wage rights by signing a collective agreement under the minimum rights set out in the Collective of Media, after imposing regulations that puts muzzles to employees, in violation of the freedom of speech and the law 571/2004, after firing the Union Leader, representative of the employees, following a sham disciplinary investigation after admitting he broke into the headquarters of the United Union of Employees-Radio Romania and confiscated seven bags of documents and assets of the organisation (stamps, amounts of money, etc…) in the absence of a court order, the management lead by the current CEO, Ovidiu Miculescu continues this serie of illegalities, taking advantage in the lack of response of the political factors and the support of Social Democratic Party.
Because of these abuses, the International Labor Organisation (ILO) officially questioned the Romanian state through the Ministry of Foreign Affairs and the International Federation of Journalists together with the European Federation of Journalists asked Romania (through the Embassies abroad) to end abuses in the Public Radio. Also over 20 organisations of journalists in the country were in solidarity with MediaSind regarding these protests, asking the Parliament to initiate a formal investigation against the head of RRB Ovidiu Miculescu.
If the decisional factors from Bucharest will not stop these abuses, MediaSind supported by the International Federation of Journalists and the European Federation of Journalists, will submit a petition to the European Parliament and the European Socialists Party leadership.
The Executive Committee MediaSind       Bucharest, 19th of August 2013

 

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s