Curtea de (de)conturi a României

În data de 29 ianuarie 2020, Curtea de Conturi a României a publicat Raportul public pentru anul 2018, în care se prezintă succint și situația de la SRR.

După cum bine știți, de foarte multe ori în decursul anilor, am făcut demersuri pentru transparentizarea cheltuirii banului public în SRR, solicitând Curții de Conturi să-mi pună la dispoziție aceste documente, de multe ori plătind sume importante (2 lei/foaie) având în vedere că erau vorba de multe pagini (minim 100 pagini).

Mai mult, am acționat în judecată Curtea de Conturi a României, obligată fiind de instanță să-mi pună la dispoziție anumite documente pe care nu au vrut inițial să ni le dea, în virtutea Legii 544/2001. (vezi aici)

În anul 2014, am depus chiar o plangere la DNA împotriva unor inspectori ai CCR care au verificat SRR, dar care s-au făcut că nu văd anumite derapaje sesizate de mine în domeniul contractelor cu casele de avocatură.

Din păcate, DNA a închis dosarul cu NUP, pentru persoanele respective, dar începând din anul 2016 au trimis în control alte persoane mai puțin ”indulgente” cu verificările în SRR.

Ca mărturie/dovadă sunt mai multe articole publicate pe acest blog, legat de Rapoartele Curții de Conturi, urmare a controalelor efectuate la SRR.

Vă pot spune că acest Raport parțial al CCR asupra activității SRR pentru anul 2018, nu a fost pus la dispoziția membrilor CA al SRR.

Personal am aflat dintr-un articol publicat în presa online.

Voi solicita PDG să pună la dispoziția membrilor CA al SRR, întregul Raport al CCR asupra activității SRR pentru anul 2018.

În cazul unor abateri, de orice fel, în activitatea SRR, voi solicita să fie luate măsurile legale ce se cuvin pentru intrarea în legalitate.

A.V. Moise


Vă prezint mai jos extras din Raportul CCR pentru anul 2018 la nivelul tuturor entităților publice din România:

Extras Raport CCR la SRR 2018

”SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE

Prezentare

Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) este serviciu public autonom, de interes național, independent editorial înființat în baza Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu atribuții în realizarea obiectivelor generale de informare, educație, divertisment, fiind obligat să prezinte, în mod obiectiv, imparțial, realitățile vieții social-politice și economice interne și internaționale, să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice, să promoveze, cu competență și exigență, valorile limbii române, ale creației autentice culturale, științifice, naționale și universale, ale minorităților naționale, precum și valorile democratice, civice, morale și sportive, să militeze pentru unitatea națională și independența țării, pentru cultivarea demnității umane, a adevărului și justiției.

În anul 2019, la Societatea Română de Radiodifuziune s-a desfășurat misiunea de audit financiar asupra Contului anual de execuție a bugetului de stat pe anul 2018.

Opinia de audit

Având în vedere că valoarea abaterilor constatate de auditorii publici externi se situează sub pragul de semnificație, și că unele dintre acestea nu au fost remediate în timpul auditului, față de situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2018, s-a exprimat o opinie de audit cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte, întrucât situațiile financiare luate în ansamblul lor au fost întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România și oferă o imagine fidelă a poziției financiare.

Constatări

Abaterile constatate de Curtea de Conturi în anul 2019 au fost cauzate, în principal, de organizarea și funcționarea defectuoasă a formelor de control intern la nivelul entității, atât la nivel central, cât și în cadrul structurilor SRR.

Deși organe de control abilitate (Curtea de Conturi și Ministerul Finanțelor Publice) au dispus măsuri pentru clasarea bunurilor culturale mobile din arhiva sonoră a SRR, iar structurile de specialitate din cadrul entității au propus diverse modalități de punere în aplicare și remediere a situației existente, factorii decidenți nu au soluționat starea de fapt sesizată anterior.

În aceste condiții, la data efectuării misiunii de audit, bunurile culturale mobile care fac parte din arhiva sonoră a entității sunt reflectate în evidența extracontabilă la valoarea de 457 mii lei.

Această evaluare este nereală și fără concordanță cu natura bunurilor respective, reprezentând de fapt costul suporturilor electronice de arhivare.

În anul 2018, la nivelul SRR – sediu central și studiouri teritoriale, s-a derulat un contract de furnizare încheiat între SRR și o societate comercială cu răspundere limitată, pentru achiziționarea de consumabile pentru copiatoare și imprimante.

Analizând modul de derulare a angajamentului legal s-a constatat că nu în 158 toate cazurile persoanele responsabile să verifice respectarea clauzelor contractuale au penalizat acțiunea defectuoasă a furnizorului.

Drept urmare, în situațiile în care livrarea mărfurilor comandate s-a efectuat cu o întârziere mai mare de cinci zile lucrătoare, structurile teritoriale beneficiare au aprobat plata integrală a facturilor emise fără a reține penalitățile calculate, în cuantum de 922 lei.

Din analiza obligațiilor către furnizori prezentate de SRR în situațiile financiare întocmite la 31.12.2018 s-a stabilit că pentru datorii în cuantum de 34 mii lei nu mai există posibilitatea reală de achitare, că vechimea scadenței este mai mare de trei ani și că nu se mai cunosc datele de contact ale creditorului.

Cu toate acestea, contul „Furnizori” cuprinde în componența soldului la 31.12.2018 inclusiv aceste sume prezentate ca obligații curente, deși entitatea se află în imposibilitate de a stinge prin plată directă aceste datorii.

În această situație, deși se impunea o analiză detaliată a soldurilor conturilor la data întocmirii situațiilor financiare, compartimentele de specialitate nu au procedat în acest sens.

Consiliul de administrație al SRR a aprobat drepturi salariale pentru directorul general al entității într-un cuantum superior celui stabilit prin Legea de organizare și funcționare nr. 41/1994, situație ce a generat pentru anul 2018 plăți în afara cadrului legal, suportate din fonduri bugetare, în valoare de 124 mii lei (121 mii lei reprezintă drepturi salariale și 3 mii lei contribuții datorate de angajator).

Pe cale de consecință, indemnizația membrilor CA, care reprezintă 25% din salariul brut lunar al directorului general, a fost calculată și acordată în corelație cu o bază salarială eronat stabilită.

În aceste condiții, bugetul SRR a suportat cheltuieli din fonduri publice în sumă de 291 mii lei, pentru care nu există bază legală de aplicare.

Pentru deplasările efectuate în străinătate în anul 2018, președintele – director general al SRR a beneficiat nelegal de o indemnizație de deplasare la nivelul prevăzut la categoria a II-a din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare și a decontat cheltuieli de transport cu avionul la „business class”, în condițiile în care, potrivit actelor normative, funcția de director general al SRR nu este asimilată funcției de ministru, ci, potrivit reglementărilor legale, doar salariul brut lunar pe care îl primește directorul general al SRR este asimilat funcției de ministru.

Cuantumul cheltuielilor au fost stabilite, aprobate și decontate în baza Instrucțiunilor privind deplasările în străinătate ale personalului SRR pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, aprobate de președintele – director general al SRR prin Ordinul nr. 386/5.04.2016, instrucțiuni necorelate cu prevederile art. 23(2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune și nerevizuite după modificarea art. 41 din Legea nr. 41/1994 prin Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Conducerea SRR nu a luat măsuri pentru buna gestiune a fondurilor aprobate pentru finanțarea cheltuielilor efectuate cu deplasările externe, în sensul că nu a întreprins măsuri prin care să se urmărească minimizarea costului resurselor alocate pentru achiziția biletelor de avion aferente deplasărilor externe.

Modul de achiziție a serviciilor de transport pentru transportul cu avionul a persoanelor a căror deplasare a fost aprobată prin ordin nu a avut în vedere utilizarea fondurilor publice cu respectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate.

În anul 2018, la nivelul SRR nu au fost reglementate condițiile de analiză și aprobare a ajutoarelor sociale cu acordul Comisiei Paritare în temeiul Contractului colectiv de muncă din 3.12.2015, valabil pentru perioada 16.12.2015-15.12.2017, prelungit până la 15.12.2018.

Conform Contractului colectiv de muncă, salariații entității pot beneficia de diverse tipuri de ajutoare sociale în cazuri justificate, situații ce au fost analizate de auditorii publici externi.

Aceste ajutoare sunt de competența Comisiei paritare, aceasta fiind structura ce ar trebui să le analizeze și să le aprobe.

S-a constatat că, în anul 2018, la nivelul SRR nu a existat transparență din punct de vedere al modului de evaluare a cererilor de solicitare de ajutoare și a documentelor însoțitoare, a criteriilor în funcție de care s-a stabilit numărul de salarii minime brute pentru fiecare solicitare în parte sau a numărului de ajutoare acordate în cursul unui an unei persoane, fiind identificate persoane care au primit mai multe ajutoare în cursul anului 2018.

Societatea Română de Radiodifuziune a fost prejudiciată cu suma de 132 mii lei, reprezentând despăgubiri stabilite de Curtea de Apel București, cuvenite unui salariat, față de care s-a constatat că factorii decizionali din cadrul SRR au recurs la exercitarea în exces și în mod abuziv a prerogativelor conferite de lege în calitatea sa de angajator, prin emiterea unei decizii de concediere, dovedită a fi netemeinică și nelegală.

Pentru anul 2018, la nivelul Societății Române de Radiodifuziune au fost identificate următoarele aspecte:

– ordonanțarea și plata cheltuielilor nu au fost efectuate în toate cazurile conform prevederilor legale, constatându-se acordarea cu întârziere a vizei de control financiar preventiv propriu;

– ordonanțările de plată nu au fost completate în toate cazurile cu data la care au fost aprobate de 159 ordonatorul de credite;

– operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu nu au fost înscrise în registre, conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în SRR, aprobate prin OPDG nr. 335/10.04.2015 și actualizate prin OPDG nr. 86/30.01.2019.

Au fost efectuate acțiuni de control financiar de gestiune în lipsa Ordinului de control operativ planificat/ Ordinului de control tematic, dar cu Rezoluția președintelui – director general pe documentele prin care s-a dispus efectuarea acțiunilor.

De asemenea, conducerea SRR nu a aprobat toate rapoartele de control financiar de gestiune.  continuarea demersurilor inițiate cu scopul realizării clasării bunurilor culturale mobile din arhiva sonoră a Recomandări  entității, stabilind explicit modalitatea prin care se va realiza această operațiune;

Efectuarea unei analize asupra:

– tuturor angajamentelor legale încheiate în anul 2018 și până la zi, sub aspectul modului de derulare și încadrare în termenii contractuali, precum și a penalizării în cazul în care se constată întârzieri imputabile;

– stabilirii întinderii prejudiciului adus patrimoniului SRR prin plata integrală a facturilor emise de furnizor fără reținerea de penalități pentru livrarea cu întârziere a mărfurilor, recuperarea acestuia, inclusiv a dobânzilor și penalităților de întârziere sau majorărilor de întârziere, aplicabile pentru veniturile bugetare;

– modalităților de stingere a obligațiilor reflectate în situațiile financiare, obligații pentru care nu mai există posibilități reale de achitare către furnizori;

– clarificarea statutului președintelui – director general al entității, și, în acest context, a dreptului acestuia de a beneficia de drepturi similare cu ale persoanelor ce dețin funcții de demnitate publică.

Conducerea SRR va stabili întinderea prejudiciului produs prin plata nelegală a remunerației directorului general într-un cuantum superior remunerației stabilite la nivelul unui salariu brut lunar asimilat funcției de ministru, inclusiv a dobânzilor și penalităților de întârziere/majorărilor de întârziere, după caz, regularizarea cu bugetul statului a cuantumului contribuțiilor sociale și a impozitelor achitate, precum și extinderea recuperării sumelor plătite pe întreaga perioadă supusă prescripției.

În același mod se va proceda și în cazul prejudiciului produs prin plata nelegală a remunerației membrilor Consiliului de Administrație într-un cuantum superior remunerației cuvenite conform prevederilor legale;

stabilirea corectă a salariului brut lunar al președintelui – director general al Societății Române de Radiodifuziune, precum și corectarea indemnizației acordate membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994;

dispunerea de măsuri pentru buna gestiune a fondurilor aprobate pentru finanțarea cheltuielilor privind deplasările;

clarificarea cadrului legal aplicabil deplasărilor externe efectuate de conducătorul entității;

revizuirea Instrucțiunilor privind deplasările în străinătate ale personalului SRR pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, aprobate de președintele – director general al SRR prin Ordinul nr. 386/5.04.2016;

elaborarea și aprobarea unei proceduri operaționale privind deplasările în străinătate ale personalului SRR pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

îmbunătățirea controlului intern în activitatea de analiză și aprobare a ajutoarelor sociale conform Contractului colectiv de muncă;

dispunerea tuturor măsurilor care se impun pentru recuperarea sumelor cu care a fost prejudiciat patrimoniul SRR, reprezentând despăgubiri stabilite de Curtea de Apel București, cuvenite unui salariat;

identificarea cauzelor pentru care etapele de execuție bugetară nu s-au desfășurat conform prevederilor legale, precum și a celor pentru care organizarea activității de înscriere în registre a operațiunilor prezentate la viza de control financiar preventiv propriu nu s-a făcut conform prevederilor legale în domeniu;

asigurarea desfășurării activități de control financiar de gestiune conform prevederilor Procedurii privind activitatea de control financiar de gestiune la nivelul SRR, aprobată prin OPDG 1309/07.12.2017.

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s