Comitetul de Initiativa a adoptat Regulamentul si Calendarul alegerilor din SRR

Informare pentru toti salariatii SRR

Am primit din partea Comitetului de Initiativa – alegeri SRR 2020, „Regulament de organizare și desfășurare a alegerilor pentru desemnarea reprezentanților salariaților ce vor negocia și semna noul Contract Colectiv de Muncă la nivel de Societatea Română de Radiodifuziune” si „Calendarul privind scrutinul pentru desemnarea reprezentanților salariaților ce vor negocia și semna noul CCM al SRR”.

Regulament privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru desemnarea reprezentanților salariaților ce vor negocia și semna noul Contract Colectiv de Muncă la nivel de SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE

Comitetul de inițiativă constituit pentru organizarea și desfășurarea alegerilor de desemnare a reprezentanților salariaților în Comisia de negociere a noului CCM, denumit în continuare Comitet de Inițiativă – alegeri SRR 2020, având în vedere următoarele prevederi legale:
–         Legea 53/2003 – Codul Muncii, art. 37, 39, 211-226, 229, 230;
–         Legea 62/2011 – Dialogului social, art. 1, 129, 134-136, 140, 143, 146, 222;

Și ținând cont de cele două adrese transmise de conducerea SRR privind declanșarea negocierilor pentru un nou Contract Colectiv de Muncă la nivel de SRR:

a constatat că organizarea unei Adunări Generale a salariaților din SRR este împiedicată de prevederile emise în perioada stării de alertă și de aceea s-a luat în considerare modalitatea ca salariații SRR să-și aleagă reprezentanții salariaților prin vot electronic, modalitate ceva fi pusă la dispoziția tuturor salariaților de către conducerea SRR, prin intermediul Serviciul IT&C.

Având învedere aceste aspecte, Comitetul de Inițiativă- alegeri SRR 2020, stabilește următorul Regulament de organizare și desfășurare a alegerilor pentru desemnarea reprezentanților salariaților ce vor negocia și semna noul Contract Colectiv de Muncă la nivel de Societatea Română de Radiodifuziune:

Art. 1 – (1) Prezentul Regulament reprezintă acordul de voință a semnatarilor Comitetului de Inițiativă – alegeri SRR 2020 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru desemnarea reprezentanților salariaților ce vor negocia și semna noul Contract Colectiv de Muncă la nivel de Societatea Română de Radiodifuziune.

(2) Comitetul de Inițiativă – alegeri SRR 2020 s-a constituit în urma acordului salariaților din SRR și a organizațiilor sindicale ce sunt înființate legal și funcționează la nivelul SRR.

Art. 2(1) În temeiul prevederilor specifice din Legea nr. 62/2011 a Dialogului Social (art. 134 și 135, privitoare la părțile îndreptățite să participe la negocierea CCM) și din Legea 53/2003 –  Codul Muncii (art. 221 și următoarele), angajatorul SRR va asigura prin tot personalul de conducere executiv și prin toate mijloacele de comunicare în masă, înlesnirea diseminării calendarului, Regulamentului și a anexelor sale, în vederea desfășurării corecte a alegerii reprezentanților salariaților din SRR pentru negocierea noului CCM la nivel de SRR.

(2) În acest sens, angajatorul SRR va transmite Comitetului de Inițiativă, listele cu toți angajații cu contract individual de muncă în SRR, la data de 5 octombrie 2020, până cel târziu la data de 12 octombrie 2020, ora 14.00, prin email la adresa comitet.initiativa.srr2020@gmail.com.

Art. 3(1)Angajații SRR au dreptul să facă propuneri scrise privind mandatul pe care îl vor avea reprezentanții salariaților ce vor negocia și semna noul Contract Colectiv de Muncă la nivel de Societatea Română de Radiodifuziune, în limitele și rigorile impuse de lege.

Propunerile vor fi transmise prin email la adresa comitet.initiativa.srr2020@gmail.com și vor fi adunate într-un document (Anexa 1 – Mandatul transmis de salariații SRR) ce va fi analizat de Comitetul de Inițiativă împreună cu un jurist/avocat.

După validarea de către Comitet el va fi făcut public prin toate mijloacele de comunicare ale SRR și ale salariaților și organizațiilor sindicale ce activează în cadrul SRR.

(2)Candidaturile pentru reprezentanții salariaților ce urmează să fie votaţi se vor transmite prin email la adresa comitet.initiativa.srr2020@gmail.com și pot fi făcute de un salariat sau de o organizație sindicală constituită la nivel de SRR.

Candidaturile vor fi trecute într-un tabel în ordinea primirii. La finalul perioadei de înscriere a candidaților, Comitetul va transmite lista cu candidații (Anexa 2 – Lista înscriere candidați) la angajatorul SRR pentru a o introduce în platforma de vot electonic (prin persoana desemnată de la Serviciul IT&C) și o va face publică pe intranet-ul SRR dar și prin alte căi de comunicare (afișaj la sediile SRR, email, sms, etc).

(3)Salariații SRR vor putea să voteze unul/ doi/ trei/ patru sau maximum cinci candidați.

(4)Salariații și organizațiile sindicale constituite la nivel de SRR, în perioada electorală, pot să susțină unul, doi sau cel mult 5 candidați pentru alegerea reprezentanților salariaților ce vor negocia și semna noul Contract Colectiv de Muncă la nivel de Societatea Română de Radiodifuziune.

(5)Votul se va desfășura prin sistem electronic pus la dispoziție de către Serviciul IT&C din SRR și de care va răspunde angajatorul SRR. Votarea va avea loc în data de 15 octombrie 2020, între orele 09.00 și 21.00.

SRR va colecta toate adresele de email ale tuturor salariaților din SRR (mai puțin ale celor care refuză în scris!) și le va pune la dispoziția persoanei desemnate să le introducă în platforma electronică de votare.

Salariaţii din SRR vor primi pe adresa de e-mail datele de acces la platforma de vot electronic (a se verifica și căsuța de SPAM a emailului).

După validarea buletinului de vot se va genera un mesaj de confirmare a votului pe adresa de e-mail a celui care a votat.

Prin procedurile de gestionare a procesului de vot electronic se vor asigura confidenţialitatea, integritatea şi verificabilitatea votului electronic.

Persoana/ persoanele implicată/e în acest proces de vot electronic va/vor asigura păstrarea datelor cu caracter personal conform legislaţiei GDPR.

(6) În data de 15 octombrie 2020, ora 8.30, o Comisie Tehnică formată din secretarul Comitetului de Inițiativă și alți doi salariați, vor verifica împreună cu persoana desemnată de SRR de la Serviciul IT&C, să se ocupe de procesul de vot electronic, dacă sunt îndeplinite condițiile de vot:

– dacă există în sistem înregistrate toate emailurile salariaților care și-au dat acordul că doresc să voteze (se va specifica numărul de adrese de email);

– dacă sistemul funcționează (prin realizarea unui test/probă în fața membrilor Comisiei Tehnice).

La ora 9.00, persoana desemnată, în prezența Comisiei Tehnice va porni sistemul de vot electronic iar la ora 21.00, îl va opri.

Separat pot fi desemnați de către candidați un număr maximum de 5 observatori din partea fiecărui candidat.

Propunerile vor fi transmise în scris până la data de 14.10.2020, ora 13, la comitet.initiativa.srr2020@gmail.com.

Art. 4 – (1) La ora 21.00, când se finalizează procesul de votare, persoana desemnată de SRR să se ocupe de sistemul de vot electronic, va pune la dispoziția Comisiei Tehnice, listingul cu toti salariatii care au votat (fără adresele de email) precum și separat, numele si prenumele fiecărui candidat, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute.

Se va întocmi un proces verbal de predare primire semnat la predare de persoana desemnată de SRR să se ocupe de sistemul de vot și la primire de Comisia Tehnică. Obervatorii pot semna acest proces verbal sau pot face precizări scrise, dacă este cazul.

(2) Comisia Tehnică va depune la Comitetul de Inițiativă toate documentele și apoi va transmite către SRR pentru comunicare către toți salariații rezultatele obținute de candidați în urma votării, în ordine descrescătoare a numărului de voturi, precum și numărul de salariați care au votat.

(3) În cazul în care numărul de voturi este mai mare decât 50% +1 din numărul de salariați ai SRR, declarați la data de 5 octombrie 2020, scrutinul va fi declarat valabil și va fi anunțat angajatorul SRR.

(4) În cazul în care numărul este mai mic de 50% + 1 din numărul de salariați ai SRR, declarați la data de 5 octombrie 2020, procedura privind scrutinul se oprește și se anunță angajatorul SRR pentru reluarea procedurii de alegeri, de la momentul adoptării Regulamentului de alegeri.

Art. 5 – (1) Din momentul anunțării oficiale a rezultatelor scrutinului (ziua și ora), se așteaptă 24 ore pentru depunerea eventualelor contestații.

(2)Contestațiile pot fi depuse de salariații SRR care au participat la vot sau de organizațiile sindicale constituite la nivel de SRR.

(3)Contestațiile vor fi soluționate în termen de 24 ore de la data limită pentru primirea acestora.

(4)În cazul în care toate contestațiile sunt soluționate prin respingerea plângerilor, Comitetul întocmește Procesul Verbal final al alegerilor și îl transmite prin email către membrii Comitetului pentru validare prin email iar la final va fi semnat olograf de coordonatorul Comitetului pentru confirmare.

(5)În cazul în care una sau mai multe contestații sunt soluționate prin admiterea plângerilor, Comitetul poate decide anularea alegerilor sau refacerea acestora.

Art. 6 Comitetul va depune în data de 21.10.2020, ora 10, la sediul SRR, toate documentele care atestă modul de desfășurare a alegerilor, mandatul primit de la salariați, listele cu salariații care au votat, procesul verbal final al alegerilor precum și lista cu numele și prenumele candidaților în ordinea descrescătoare a voturilor.

Calendarul privind organizarea și desfășurarea alegerilor este prezentat în Anexa 3 la prezentul Regulament.

Calendar

privind modul de desfășurare al alegerilor pentru desemnarea reprezentanților salariaților ce vor negocia și semna noul Contract Colectiv de Muncă la nivel de Societatea Română de Radiodifuziune

Ziua 1: 6 octombrie 2020 – Primirea anunțurilor angajatorului SRR privind intenția negocierii unui nou CCM la nivelul SRR și transmiterea unui apel către toți salariații privind constituirea unui Comitet de Inițiativă la care să adere salariații din SRR.

Ziua 1-4: 6-9 octombrie 2020 – Constituirea Comitetului de Inițiativă.

Ziua 4: 9 octombrie 2020 – Anunțarea scrisă a angajatorului SRR privind constituirea Comitetului de Inițiativă pentru desemnarea reprezentanților salariaților ce vor negocia și semna noul Contract Colectiv de Muncă la nivel de Societatea Română de Radiodifuziune.

Ziua 4-5: 9-10 octombrie 2020 – Stabilirea contactelor cu toți membri Comitetului și a modului de lucru.

Ziua 5: 10 octombrie 2020ora 16: Realizarea proiectului de Regulament și a anexelor sale. Propuneri de modificare.

Ziua 6: 11 octombrie 2020ora 16 Discutarea și votarea variantei finale a Regulamentului și a anexelor de către Comitetul de inițiativă.

  • ora 20 – Transmiterea Regulamentului și a anexelor către conducerea SRR pentru a organiza procesul tehnic de votare și pentru a-l face public către toți salariații SRR.

Ziua 7: 12 octombrie 2020ora 7: Începerea campaniei electorale în SRR și înscrierea candidaților prin transmiterea unui email la adresa: comitet.initiativa.srr2020@gmail.com .

  • ora 9: Anunțarea salariaților privind transmiterea propunerilor de mandat ce se vor înmâna reprezentanților salariaților ce vor negocia și semna noul Contract Colectiv de Muncă la nivel de Societatea Română de Radiodifuziune, prin intermediul și cu sprijinul Serviciului Comunicare din SRR.
  • ora 12: Transmiterea de către SRR a listelor cu toți salariații SRR care au drept de vot la Comitetul de Inițiativă pe adresa comitet.initiativa.srr2020@gmail.com .

Ziua 8-9: 13-14 octombrie 2020 – Campania electorală se desfășoară doar în mediul online și prin afișaj la sediile din București și studiourile regionale ale SRR.

Ziua 9: 14 octombrie 2020ora 16: Persoana desemnată de către SRR, de la Serviciul IT&C, va primi de la SRR toate emailurilor salariaților, pentru a le introduce în platforma de vot electronic și pentru a se genera automat emailurile de vot cu link-ul aferent.

  • ora 21: Încheierea campaniei electorale.

Ziua 10: 15 octombrie 2020 – Ziua alegerilor.

  • ora 8.30: O Comisie Tehnică formată din secretarul Comitetului de Inițiativă și alți doi salariați, vor verifica împreună cu persoana desemnată de SRR, de la Serviciul IT&C, să se ocupe de procesul de vot electronic, dacă sunt îndeplinite condițiile de vot.
  • ora 9.00: Persoana desemnată, în prezența Comisiei Tehnice va porni sistemul de vot electronic.
  • ora 21.00: Persoana desemnată, în prezența Comisiei Tehnice va opri sistemul de vot electronic.
  • ora 21.00: După finalizarea procesului de votare, persoana desemnată de SRR să se ocupe de sistemul de vot electronic, va pune la dispoziția Comisiei Tehnice, listingul cu toti salariatii care au votat (fără adrese de email) precum și separat, numele si prenumele fiecărui candidat, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute. Se va întocmi un proces verbal de predare-primire semnat la predare de persoana desemnată de SRR să se ocupe de sistemul de vot și la primire de Comisia Tehnică. Obervatorii pot semna acest proces verbal sau pot face precizări scrise, dacă este cazul.

Transmiterea către Comitetul de Inițiativă a rezultatelor votării (numărul de salariați care au participat la vot, numele și prenumele candidaților cu numărul de voturi primite, în ordine descrescătoare).

Ziua 11: 16 octombrie 2020 – ora 7.00 Comitetul de Inițiativă transmite rezultatele votului la Serviciul Comunicare din SRR.

Ziua 12: 17 octombrie 2020 – ora 8.00 Anunțarea Serviciului Comunicare din SRR a numărului de contestații primite.

  • ora 9.00: Comitetul de Inițiativă împreună cu un avocat/ jurist va analiza și va soluționa fiecare contestație primită.

Ziua 13: 18 octombrie 2020 – ora 9.00 Rezultatele analizării contestațiilor. Anunțarea Serviciului de Comunicare din SRR a rezultatelor analizei constestațiilor și afișarea lor pe intranetul SRR și prin alte mijloace de comunicare.

  • ora 13.00: În funcție de admiterea sau respingerea tuturor contestațiilor, Comitetul de Inițiativă va anunța rezultatul final al alegerilor.

Ziua 16: 21 octombrie 2020 – ora 10 Prezentarea de către Coordonatorul și secretarul Comitetului de Inițiativă a documentelor și înscrisurilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru desemnare a reprezentanților salariaților ce vor negocia și semna noul Contract Colectiv de Muncă la nivel de Societatea Română de Radiodifuziune în cadrul Comisie Paritare a SRR.

SUS-Radio România

Biroul Executiv

Multumesc!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s